Про­лог

ИГРАН­КА НА ИЗ­МИ­ШЉЕ­НОМ РАС­КР­ШЋУ
На да­љин­ски упра­вљач


По­ми­сли­ли смо да се ле­то, пре­ко ре­да, за­и­ста при­ма­кло. Во­ће је на бр­зи­ну, за је­дан дан, по­че­ло да цве­та. Чак је и но­во­го­ди­шња ра­све­та у Бе­о­гра­ду све­ча­но ски­ну­та са бан­де­ра; на­ја­вље­но је да ће то бит­но до­при­не­ти по­ра­сту про­да­је сла­до­ле­да и цви­ке­ра за сун­це. А он­да је пр­вог да­на про­ле­ћа осва­нуо снег, са тем­пе­ра­ту­ром у ми­ну­су. Зи­ма је у на­док­на­ди вре­ме­на за­и­гра­ла на бод у го­сти­ма. Не зна­мо да ли је то ба­ба Мар­та, или је опет цр­кла ба­те­ри­ја на „хар­пу”, или је кли­ма по­лу­де­ла као све оста­ло.
Чи­та­лац Ра­ди­во­је С., по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар и бло­гер из се­ла Сму­тљи­ко­вац, пи­ше нам пре­кју­че: „Ср­би се спре­ма­ју да овог смут­ног про­ле­ћа на­пра­ве исто­риј­ски ком­про­мис са сво­јом про­па­шћу, не­по­ко­ле­бљи­ви у од­лу­ци да то на­зо­ву не­ка­ко дру­га­чи­је. И да са­ми се­бе из­ва­ра­ју на кар­та­ма. Сен­дви­чи за то ду­го пу­то­ва­ње у пра­зни­ну, на­рав­но, би­ће де­ље­ни бес­плат­но. Мо­ле­ба­ни тим по­во­дом би­ће одр­жа­ни у свим роб­ним ку­ћа­ма ,Икее‘ и ,Ли­дла‘, а на­чал­ство­ва­ће им де­мо­крат­ски иза­бра­ни па­три­јарх ко­јег ће ве­ро­ват­но игра­ти Ла­за Ри­стов­ски или Бу­ле Гон­цић... Спрд­њу на стра­ну, ако не­ко за­и­ста мо­же ста­ти на пут овом са­мо­у­ки­ну­ћу и до­не­ти пре­о­крет, он­да је то Цр­ква. За­то ће Цр­ква овог про­ле­ћа бес­плат­но до­би­ти на­пред­ни ју­го­сло­вен­ски устав и стал­но ме­сто у цр­ним хро­ни­ка­ма, не би ли се о ја­ду за­ба­ви­ла со­бом.”
Ако ни­сте си­гур­ни у ко­јој сте се зе­мљи ју­трос про­бу­ди­ли, не жу­ри­те да ра­за­бе­ре­те. И не пи­пај­те да­љин­ски упра­вљач. Исти­на је не­ка­да уме­ла да бу­де стра­шна, али ле­ко­ви­та. Са­да је са­мо стра­шна.
Но­ви број На­ци­о­нал­не ре­ви­је, упр­кос по­мах­ни­та­лој кли­ми и дру­штве­ном за­га­ђе­њу, ни­као је. Па­жљи­во за­ли­ван, шти­ћен од мра­зева. Ко зна, мо­жда то бу­де до­вољ­но за...


У продајним
објектима Трафике
од сада можете купити
Националну ревију

Србија - национална ревија - број 73
Serbia - National Review, Leipzig
Србија - национална ревија - број 72Туризам 2019.Србија - национална ревија - број 71Србија - национална ревија - број 70
Србија - национална ревија - број 69Србија - национална ревија - број 68Туризам 2018.
Србија - национална ревија - број 66
Молитва без престанка
Србија - национална ревија - број 65Србија - национална ревија - број 64
Србија - национална ревија - број 63
Србија - национална ревија - број 62Србија - национална ревија - број 61
Србија - национална ревија - број 60

Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 59
Србија - национална ревија - број 58
Србија - национална ревија - број 57
Србија - национална ревија - број 56
Србија - национална ревија - број 55
Србија - национална ревија - број 54
Туризам 2016
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Српска - национална ревија - број 12-13
Serbia - National Review - No 51
Српска - број 10-11
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 49
Serbia - National Review - No 48
Туризам 2015

Serbia - National Review - No 47Serbia - National Review - No 46, russianSerbia - National Review - No 45Srpska - No 6
SRPSKA - National Review - No 5Tourism 2014SRPSKA - No 2
SRPSKA - No 1
Tourism 2013
SRPSKA - National Review - Special Edition

Battle above Centuries
Legends of Belgrade
History of the HeartЕдиција УПОЗНАЈМО СРБИЈУ

ГУЧА - ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА (1961-2010)
Чувар светих хумки
Србија од злата јабука - друго издање
Orthodox Reminder for 2013
Пирот - Капија Истока и Запада
Беочин - У загрљају Дунава и Фрушке Горе
Србија, друмовима, пругама, рекама
Србија од злата јабука
Туристичка библија Србије

Коридор X - Европски путеви културе
Београд у џепу
Тло Србије, Завичај римских царева
Добродошли у Србију